คุณธรรมอนันตกาลวาระที่ 3 คุณธรรมเพื่อสังคม

คุณธรรมอนันตกาลวาระที่ 3 คุณธรรมเพื่อสังคม

คุณธรรมอนันตกาลวาระที่ 3 คุณธรรมเพื่อสังคมคุณธรรมข้อนี้เป็นคุณธรรมที่กระทำต่อเนื่อง จากคุณธรรมทั้งสองข้อ เป็นคุณธรรมเพื่อองค์รวมใหญ่ เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวหรือรอบข้างเพียงอย่างเดียวแต่จะหมายรวมถึง สิ่งไม่มีชีวิตด้วย เช่น สถานที่ต่าง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด สถานธรรม  มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น เราจะส่งเสริมคุณธรรมให้ก่อเกิดกับสถานที่ต่างๆเหล่านี้ด้วย แล้วเราจะส่งเสริมคุณธรรมและสร้างคุณงามความดีอย่างไร   ใครจะเป็นผู้ได้รับ การส่งเสริมแล้วจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกับคำถามเหล่านี้คือการสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับส่วนรวมนั้นมีวิธีการต่างๆมากมาย บางท่านทราบดีและรู้หนทางการปฏิบัติ เคยเป็นจิตอาสา เคยเป็นผู้เสียสละตนอุทิศกายใจในการช่วยเหลือวัด สถานธรรมมาแล้ว เป็นต้น  ตัวอย่าง

  • เราไปบริจาคเลือดให้สภากาชาด ด้วยจิตที่ต้องการให้จริงๆ  เลือดในร่างกายของเราสามารถส่งต่อไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นๆได้อีกมากมาย ช่วยโรงพยาบาลในการสำรองเลือด ไว้ยามฉุกเฉินได้
  • เราชวนครอบครัวไปปูลกต้นไม้ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ช่วยให้ธรรมชาติสมดุลขึ้น  ต้นไม้ที่เติบโตมาจากเราสามารถช่วยยึดอายุโลกของเราให้มีอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ก็เป็นการสร้างความดีต่อโลก

กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่ความดีอันน้อยนิดที่แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือน หน่วยงานร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมเพื่อสังคมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างคุณงามความดีที่ถูกต้องต่อลูกหลานแล้ว ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ตามมา ถึงแม้ตัวเราจะไม่สามารถมองเห็นผลประโยชน์กับตัวเราเองโดยตรงแต่ความดีที่เราสร้างต่อสังคมนั้นจะเผื่อแผ่มาสู่เราได้อย่างยาวนาน ส่งตรงถึงลูกหลานและผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ต่อไปได้

ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดี ปลูกจิตสำนึกให้ก่อเกิดคุณธรรมในสังคม หากแต่มีอีกมากมายในหนทางการปฏิบัติ ให้เราได้ค้นหาและสร้างความดีต่อไป ไม่ให้พึงจะต้องโอ้อวดในความดีเหล่านั้นแต่ให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดี พอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม 

การสร้างคุณธรรมเพื่อสังคมนี้จะต้องตัดคำว่าเห็นแก่ตัวออกไปเพื่อจะให้ยังต่อการเกิดประโยชน์สูงสุด ทำด้วยใจจริง เสียสละด้วยความบริสุทธิ์ไม่พึงหวังลาภ ยศ ชื่อเสียง ย่อมเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดกับตัวเราในอนาคตกาล อันเป็นคุณธรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

สังคมมีอะไรให้ได้ช่วย               เกื้อกูลด้วยคุณธรรมนำสดใส

แม้ภาระมากมายหายเหนื่อยได้     เมื่อเราได้ใช้คุณธรรมนำดำเนิน

เพื่อความสุขสงบจบทุกที่          วาระดีที่สามนำธรรมก้าวเดิน

ประโยชน์สูงสุดคือให้ใจไม่เขิน    ได้ดำเนินทางสว่างวางคุณธรรม